Ympäristönsuojelumääräykset

Kärkölän kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 18.1.2005. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Kunnanvaltuusto voi antaa määräykset joko koko kuntaa tai vain sen osaa koskevina. Määräyksiä voidaan antaa vain muusta kuin ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisesta tai ilmoituksenvaraisesta toiminnasta.

Kärkölän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan ympäristönsuojelumääräykset 13.12.2004 § 46. Määräyksiä on annettu mm.

  • jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella; ympäristönsuojelumääräyksillä kunta on jaettu vyöhykkeisiin, joilla on erilaiset jäteveden puhdistusvaatimukset,
  • ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoittamisesta,
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjunnasta,
  • jätteiden käsittelystä kiinteistöllä,
  • öljysäiliöiden tarkastuksista
  • jätteiden poltosta.

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät kartat (pdf):

Kartta suunnittelutarvealueista

Kartta pohjavesialueista

Asemakaavoitettujen alueiden rajaukset ovat muuttuvaa tietoa, joten rajaukset kannattaa aina tarkistaa kunnasta. Pohjavesialueiden rajaukset on myös hyvä tarkistaa kunnasta ennen toimenpiteiden suunnittelua.